Affiliate program

Obchodní podmínky partnerského provizního programu (dále jen "Obchodní podmínky") společnosti Wise Buys 2012 s.r.o., se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8, IČ: 02158329, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle C, vložcce 216135 (dále jen "Provozovatel") a affiliate partnera (dále jen "Partner").

Registrací do partnerského provizního programu potvrzuje Partner i Provozovatel svůj závazek řídit se těmito Obchodními podmínkami.

Tyto Obchodní podmínky definují vztah mezi Provozovatelem na straně jedné a Partnerem na straně druhé. Partnerem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, které se registrovala do provizního programu Provozovatele.

1. Obecné podmínky

1.1. Partner propaguje služby, či zboží Provozovatele svými marketingovými aktivitami na webových stránkách, na diskusních fórech, emailem, na sociálních sítích, pomocí PPC kampaní.

2. Práva a povinnosti Partnera

2.1. Partner smí požádat o ukončení partnerství kdykoliv během jeho členství v partnerském provizním programu. Pokud tak učiní, bude mu do jednoho měsíce vyplacena odměna za schválené provize do dne, kdy požádal o ukončení svého členství. V případě kampaní, které mají garanci vrácení peněz, až po uplynutí lhůty pro vrácení těchto prostředků.

2.2. Partner za žádných okolností nesmí propagovat kampaně a produkty na stránkách, v emailech, diskusních fórech a sociálních sítích, které jsou v rozporu se zákony České republiky, nebo s dobrými mravy.

2.3. Partner nesmí poškozovat dobré jméno Provozovatele.

2.4. Partner si smí objednat zboží, či služby Provozovatele přes svůj vlastní provizní odkaz. Pokud tak učiní, má právo na vzniklou provizi.

2.5. Partner je povinen chránit své přístupové údaje k proviznímu rozhraní na stránkách Provozovatele před zneužitím třetí stranou.

2.6. Partner smí k propagaci využít textových a obrázkových materiálů Provozovatele, které jsou jím za tímto účelem poskytnuty.

2.7. Přísně zakázáno je propagovat Provozovatele rozesíláním zpráv (emailem, SMS, na diskusních fórech), které jsou kvalifikovány jako SPAM. Pokud bude Provozovatelem zjištěna takováto aktivita Partnera, může to vést k okamžitému ukončení partnerské provizní spolupráce a uzavření účtu Partnera. Partner tímto také ztrácí jakýkoliv nárok na provize, které mu doposud nebyly vyplaceny.

3. Práva a povinnosti Provozovatele

3.1. Provozovatel se zavazuje pravdivě a pravidelně schvalovat konverze Partnerů.

3.2. Provozovatel nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou propagací programů zapojených v provizním programu.

3.3. Provozovatel se zavazuje Partnerovi vyplatit provizi za jím uskutečněné konverze.

3.4. Provozovatel garantuje 99,5% dostupnost systému. Do dostupnosti systému se nezapočítávají neodvratitelné objektivní důvody (např. odstávka el. energie, výpadek přípojného bodu k internetu apod.) nebo přerušení provozu z důvodu systémových zásahů provozovatele do provozu serveru.

3.5. Provozovatel má právo kdykoliv změnit tyto Obchodní podmínky. Na změny v obchodních podmínkách musí Provozovatel Partnera upozornit.

4. Provize

4.1. Výše provize je uvedena procentuálně z prodané částky.

4.2. Provize budou schvalovány vždy po uplynutí zákonem dané lhůty pro možnost vrácení peněz zákazníkovi.

4.3. Provize budou schváleny u těch konverzí, kde došlo k řádnému a plnému uhrazení zboží, či služby propagované v kampani.

4.4. Za zrušené nebo stornované objednávky nevzniká Partnerovi nárok na provizi.

5. Výplata provize

5.1. Partner má nárok na výplatu provize, pokud součet schválených provizí v systému je vyšší než 500 Kč.

5.2. Pokud Partner překročí tuto částku má možnost požádat o výplatu své provize prostřednictvím provizního rozhraní na stránkách Provozovatele. Na základě žádosti Partnera bude Partnerovi zaslán report, ve kterém bude uvedena výsledná částka, kterou může Partner fakturovat. Pokud Partner nemůže vystavit fakturu, bude mu jeho provize vyplacena na základě Dohody o provedení práce.

5.3. Splatnost faktury vystavené Partnerem je 14 dní.

6. Ochrana osobních údajů

6.1. Provozovatel prohlašuje, že data budou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů.

6.2. Partneři, kteří se registrovali do partnerského programu, souhlasí se zasíláním emailových zpráv, které budou sloužit k zasílání novinek a informací souvisejících s kampaněmi v provizním programu, či s předmětem podnikání Provozovatele.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. října 2014

GentleStore.cz © 2019